ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : จารุวรรณ สิงห์ม่วง
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : http://math.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 2 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตในสาขาวิชา 1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 2. มีทักษะในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสังคมให้เจริญ ก้าวหน้า 3. มีความสามารถในการทำวิจัยทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความรู้ มีทักษะในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 5. มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับสูงขึ้น
ภาระหน้าที่
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้าน คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ 3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น 4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor oF Science Program in Mathematics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Barhelor of Science (Mathematics)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
B.Sc.(Mathematics)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University