ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : จารุวรรณ สิงห์ม่วง
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 9 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1. มีความรู้และทักษะที่จะทำงานได้ในโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่ต้องการนักวิจัย นักสถิติ นักวิเคราะห์ระบบและแผนงานตรวจสอบการทำงานในระบบต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ 2. สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อด้านสถิติและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับสูง ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Statistics ชื่อปริญญา ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Applied Statistics) ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (สถิติประยุกต์) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Applied Statistics)
ภาระหน้าที่
    วัตถุประสงค์ 1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางสถิติ และสถิติประยุกต์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการวิเคราะห์ วิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Bachelor oF Science Program in Applied Statistics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Barhelor of Science (Applied Statistics)
วท.บ.(สถิติประยุกต์)
B.Sc.(Applied Statistics)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University