ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาชีววิทยา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : นภกานด์ หน่ายคอน
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5131
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 7 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    ปรัชญา : เรียนดี ทำได้ ถ่ายทอดเป็น ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Applied Biology
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 2.เพื่อค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่สู่สังคม 3.เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
Bachelor oF Science Program in Applied Biology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
Barhelor of Science (Applied Biology)
วท.บ.(ชีววิทยาประยุกต์)
B.Sc.(Applied Biology)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University