ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาเคมี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : อภิรดี เมืองเดช
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5129
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 14 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่อพัฒนาบัณฑิตทางสาขาวิชาเคมีมาระยะหนึ่ง บัดนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคตลาดแรงงาน รวมทั้งในปัจจุบันวิชาการทางด้านเคมี ได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้เปลี่ยนไปจากเดิม สาขาวิชาเคมี จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระในรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเคมี ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาเคมี มีรายละเอียดดังนี้ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 3. เพื่อให้หลักสูตรมีความครอบคลุมในเนื้อหาวิชาเคมีมากขึ้น และปรับจำนวนหน่วยกิต ของหลักสูตรให้ลดลงตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีมากขึ้น
ภาระหน้าที่
    คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตในสาขาวิชาเคมี 1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับสูงขึ้น 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 5. สามารถคิดอย่างมีเหตุผล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor oF Science Program in Chemistry
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor oF Science
วท.บ.(เคมี)
B.Sc.(Chemistry)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University