ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

จำนวนบุคลากร : 4 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาตร์
Bachelor oF Science Program in Home Economics
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาตร์)
Barhelor of Science (Home Economics)
วท.บ.(คหกรรมศาตร์)
B.Sc.(Home Economics)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University