ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : จารุวรรณ สุนทรเสณี
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5138
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 3 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University