ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : จักรกริช ไชยเนตร
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5252
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาระยะหนึ่ง บัดนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคตลาดแรงงาน รวมทั้งในปัจจุบันวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้เปลี่ยนไปจากเดิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระในรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีระบบการเรียนรู้เป็นลำดับต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น 4. เพื่อให้หลักสูตรมีความครอบคลุมในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และปรับลดจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรให้ลดลงตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งมีความต้องการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตในสาขาวิชา 1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง 2. มีทักษะในการสร้างตัวแบบเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสังคมให้เจริญ ก้าวหน้า 3. มีความสามารถในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความรู้ มีทักษะในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 5. มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับสูงขึ้น
ภาระหน้าที่
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมี เหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ 3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น 4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Bachelor oF Science Program in Environmental Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
Barhelor of Science (Environmental Science)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
B.Sc.(Environmental Science)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University