ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5251
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 5 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางการเกษตรมาระยะหนึ่ง บัดนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคตลาดแรงงานทางการเกษตร รวมทั้งในปัจจุบันวิชาการความก้าวหน้าทางด้านการเกษตรได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้เปลี่ยนไปจากเดิม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสาระในรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในประเทศ และเพื่อให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ใหม่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องและทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของประเทศในปัจจุบัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้วิทยาการทางด้านการเกษตรมีความ ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมาก กอรปกับภาคการเกษตรยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ มีผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรถึงร้อยละ 60 การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ แนวคิดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2542 2. เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีระบบการเรียนรู้เป็นลำดับต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น 4. เพื่อให้หลักสูตรมีความครอบคลุมในเนื้อหาทางเกษตรศาสตร์มากขึ้น และปรับลดจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรให้ลดลงตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ซึ่งมีความต้องการด้านการเกษตรมากขึ้น
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถประกอบอาชีพและศึกษาหาความรู้ได้ 2.เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี 3.เพื่อความคล่องตัวในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 4.เพื่อให้เป็นกลไกนำไปสู่การบริการวิชาการเกษตรแก่ชุมชนที่มีคุณภาพสูง
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Science (Agriculture)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
B.Sc. (Agriculture)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาตร์
Bachelor oF Science Program in (Agriculture)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาตร์)
Barhelor of Science (Agriculture)
วท.บ.(เกษตรศาตร์)
B.Sc.(Agriculture)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University