ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : คนึงนิตย์ ชื่นค้า
โทรศัพท์ : 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132
โทรสาร : 0-3851-5828
เว็บไซต์ : -
จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Safety Science 2. ชื่อปริญญา ชื่อเต็มภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Safety Science) ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย) ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Safety Science)
ภาระหน้าที่
    1.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัยที่มีคุณภาพ 2.เพื่อค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตรความปลอดภัย และเผยแพร่สู่สังคม 3.เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
Bachelor oF Science Program in Safety Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย)
Barhelor of Science (Safety Science)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย)
B.Sc.(Safety Science)
เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University