ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : วัชรี ปั้นนิยม
โทรศัพท์ : 0-3851-7013
โทรสาร : 0-3851-7013
เว็บไซต์ : http://arit.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 6 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University