ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : กลุ่มงานวิทยบริการ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : สาลินี บุญนาค
โทรศัพท์ : 0-3851-7002
โทรสาร : 0-3851-7002
เว็บไซต์ : http://library.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 10 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเป็นห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (College & University Library) สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ กุมภาพันธ์ 2519 หอสมุดเปิดบริการที่อาคารเอกเทศ สูง 2 ชั้น บนเนื้อที่ประมาณ 1,330 ตารางเมตร สามารถบรรจุผู้เข้าใช้บริการได้ 500 คน ปีพุทธศักราช 2541 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้อาคารวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างที่ศูนย์บางคล้า ณ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 37 ล้านบาท ปีพุทธศักราช 2545 ได้เปลี่ยนชื่อจากหอสมุดเป็นโครงการจัดตั้ง “สำนักวิทยบริการ” หรือ “Office of Academic Resources” ต่อมาสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ขอประทานชื่ออาคารวิทยบริการ (หอสมุด) ของสถาบันราชภัฏ 34 แห่งทั่วประเทศ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์” 1 มีนาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงมีการปรับโครงสร้าง “สำนักวิทยบริการ” รวมกับ “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ภาระหน้าที่
    กลุ่มงานวิทยบริการ มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และให้บริการสารสนเทศทางวิชาการเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
    งานจัดซื้อ จัดหาทรัพยกรสารสนเทศ งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ งานจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่น


Rajabhat Rajanagarindra University