ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : บุญญา วาสี
โทรศัพท์ : 038-517005
โทรสาร : 038-517002
เว็บไซต์ : http://ict.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 17 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อ 1 มีนาคม 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้ปรับโครงสร้าง “สำนักวิทยบริการ” รวมกับ “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นับแต่นั้นมาจนปัจจุบัน
ภาระหน้าที่
    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
    งานติดตั้งและซ่อมบำรุง งานพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดีย งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ งานระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารข้อมูล งานบริการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University