ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สำนักงานคณบดี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ธิดาพร ประทุมวี
โทรศัพท์ : 0-3853-5430
โทรสาร : 0-3853-5430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th/mambo/
จำนวนบุคลากร : 7 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กำหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและมีความรู้เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย และจัดทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นับเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มีสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2551 ให้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนรงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ “บัณฑิตวิทยาลัย” วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2551 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และจัดให้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ภาระหน้าที่
    วิสัยทัศน์... บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสากล ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีระสิทธิภาพ พันธกิจ... 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูต และวิจัย 2. พัฒนามาตรฐานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย 4. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาตระหนักถึงคุณภาพและความสำคัญของการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
    -


Rajabhat Rajanagarindra University