ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    มีเจตจำนงผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษา และผู้สนับสนุนการศึกษา ให้มีความรู้กว้าง รู้ลึก มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์นำไปใช้ในการจัดการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก
ภาระหน้าที่
    พัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะและมี ความสามารถที่จะนำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในภาวะปัจจุบัน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University