ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาระหน้าที่
    4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ มุ่งพัฒนานักจัดการสุขภาพ ให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่เป็นสากลร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 4.1 เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการจัดการสุขภาพ 4.2 เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสุขภาพ 4.3 เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการจัดการสุขภาพในองค์การ และชุมชน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University