ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาระหน้าที่
    2. ปรัชญา มุ่งพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรม 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และมีทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของภาคอุตสาหกรรม 3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในท้องถิ่น
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Science Industrial Management


วท.ม. (การจัดการอุตสากรรม)
M.Sc. (Curriculum and Instruction)
เรียนเต็มหลักสูตร 5 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University