ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038535430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ว่า “ความเจริญที่ยั่งยืนทั้งของชุมชนของประเทศและแม้ของรายบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี” หลักสูตรจึงมีอุดมการณ์ที่ จะสร้างมหาบัณฑิตผู้สามารถสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีตามลักษณะเนื้องานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้โดยอิงอาศัยแนวทางการทรงงานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ นอกจากนั้นในระยะยาวหลักสูตรมุ่งหวังที่จะมีบทบาทโดยทางอ้อมในการเหนี่ยวนำให้สังคมท้องถิ่นหันมาสนใจและเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในอันที่จะพัฒนาตนเองด้วยยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อความเจริญที่ยั่งยืนหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 คือ มีการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัญหาหนึ่งปัญหาใดจนสำเร็จ หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการสร้างยุทธศาสตร์
ภาระหน้าที่
    ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา และการพัฒนาสังคมในภาครัฐ เอกชนและระดับท้องถิ่น
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University