ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรมุ่งผลิตนักวิชาการที่สามารถเป็นผู้นำในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการพัฒนาหลักสูตร และปัญหาการจัดการเรียนการสอนของท้องถิ่นได้
ภาระหน้าที่
    จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผลิตมหาบัณฑิต ด้านหลักสูตรและการสอน
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
    -
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instructionเรียนเต็มหลักสูตร 5 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University