ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาชีพครู วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    คณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาระหน้าที่
    4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มุ่งผลิตบุคลากรให้เป็นครูวิชาชีพชั้นสูงมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสังคม 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพครูได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ทางวิชาชีพครู ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการเรียนรู้ และทักษะในการบูรณาการความรู้ด้านปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่เป็นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูได้
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University