ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://grad.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตครูภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
ภาระหน้าที่
    1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษและวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณธรรมและจริยธรรมใน วิชาชีพครู
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Master of Education Program in English Language Teachingเรียนเต็มหลักสูตร 5 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University