ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://doctor.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    1. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏเป็นหน่วยงานประสานนโยบายและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณตามกฏหมาย 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี "หน่วยผนึกสำลัง" หรือ "Consortium" เป็นหน่วยประสานงาน 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยดำเนินการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ภาระหน้าที่
    สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏมีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) สำหรับให้บุคคลากรของสถาบันได้ศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการการสอน และเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิทางการศึกษา และเพื่อความพร้อมด้านศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏมีสัญญาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันและได้อาศัยประสบการณ์ดังกล่าว มาพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก สำหรับพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณวุฒิและศักยภาพสูงขึ้น ปรัชญา สร้างนักการศึกษาผู้ที่มีศักยภาพสูงที่จะทำการค้นคว้าวิจัย และการวางแผนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทัองถิ่น
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University