ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
เว็บไซต์ : http://phd.rru.ac.th/
จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งจัดการศึกษาโดยมีความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตดุษฎีบัณฑิตดังนี้ การพัฒนาประเทศต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ความรอบรู้บริบทของการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการพัฒนาเชิงสหวิทยาการของบุคลากร การผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนามุ่งพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ ตระหนักในความสำคัญการพัฒนาที่อยู่บนฐานของความรู้และการวิจัย มีความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการการพัฒนาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพอเพียงสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภาระหน้าที่
    เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้มีศักยภาพเป็นนักบริหารจัดการการพัฒนา มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ในการจัดการองค์กรยุคใหม่และมีศักยภาพในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร
1.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Education for Locality Development


ปร.ด. (การจัดการเพื่อการพัฒนา)
Ph.D. (Management for Development)
เรียนเต็มหลักสูตร 5 ปี
2.สาธารณสุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ
Master of Public Health Program in Health Management


สธ.ม. (การจัดการสุขภาพ)
M.P.H. (Health Management)
เรียนเต็มหลักสูตร 5 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University