ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการเมืองการปกครอง การบริหารองค์การที่พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการบริหาร การปกครอง มีทักษะการเป็นผู้นำ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
ภาระหน้าที่
    ผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม สนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาองค์การ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Master of Public Administration Program in Public Administration


รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.P.A. (Public Administration)
เรียนเต็มหลักสูตร 2 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University