ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550


หัวหน้าหน่วยงาน : ยังไม่ได้บันทึก
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430

จำนวนบุคลากร : 0 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
ภาระหน้าที่
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับสูงที่สามารถพัฒนาตนเอง และงานด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านการสร้างกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการทำวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้ 1.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา
หลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Master of Science Program in Science Education
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Master of Science (Science Education)
วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
M.Sc. (Science Education)
เรียนเต็มหลักสูตร 5 ปี


Rajabhat Rajanagarindra University