ชื่อรายงาน : ข้อมูลทั่วไปภาควิชา/ระดับกอง รหัสรายงาน : U01.2
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) ครั้งที่ปรับปรุง : -
ภาควิชา/กอง : กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550โทรศัพท์ : 038-517004
โทรสาร : 038-517004
เว็บไซต์ : http://iqtd.rru.ac.th
จำนวนบุคลากร : 4 คน
ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน
ภาระหน้าที่
หน่วยงานย่อย / สาขาวิชา


Rajabhat Rajanagarindra University