คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
   
URL : http://human.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3851-5827
โทรสาร : 0-3851-7082
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 88 คน

วิสัยทัศน์

บัณฑิตมีความชำนาญเป็นมืออาชีพในศาสตร์ที่ศึกษาและโดดเด่นด้านสังคม ภาษา และศิลปะ

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์

 

ข้อมูลทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แต่เดิมมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา การบริหารการศึกษาจัดเป็นหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ และหมวดวิชาภาษาไทย มีภารกิจจัดการสอนวิชาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาครูในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง หลังจากประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูปี พ.ศ. 2518 ให้มีการเปิดสอนนักศึกษาสายครูถึงระดับปริญญาตรี มีระบบบริหารงานวิชาการในรูปคณะวิชาและภาควิชาโดยแบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสายครูตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์และดนตรี ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ให้วิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตหลายสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี จึงมีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ขึ้น คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (พ.ศ. 2530-2538) และอังกฤษธุรกิจ(ระดับอนุปริญญา) ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ และเปลี่ยนสถานะจาก “คณะวิชา” เป็น “คณะ” บริหารงานโดยคณบดีตามรูปแบบการบริหารอุดมศึกษาสากล ต่อมาสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ คือ คณะวิชาวิทยาการจัดการ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการในปี พ.ศ. 2538 ปีการศึกษา 2545 สถาบันฯ มีนโยบายให้คณะครุศาสตร์รับผิดชอบผลิตครูทุกสาขาวิชา และให้นักศึกษาสายครูที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2545 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์ทั้งหมด ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดโปรแกรมวิชาใหม่อีก 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2546 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2547 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นโทรศัพท์ โทรสาร
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโทรศัพท์ โทรสาร
5. สาขาวิชาดนตรีสากลโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
6. สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทยโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
7. สาขาวิชานิติศาสตร์โทรศัพท์ โทรสาร
8. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
9. สาขาวิชาภาษาไทยโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
13. สาขาวิชารัฐศาสตร์โทรศัพท์ โทรสาร
14. สาขาวิชาศิลปกรรมโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
15. สาขาวิชาสังคมศึกษาโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
16. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษณ์ศาสตร์โทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
17. สำนักงานคณบดีโทรศัพท์ 038-515827 โทรสาร 038-517082
 Rajabhat Rajanagarindra University