คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
   
URL : http://science.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-385-15828, 0-38568184
โทรสาร : 0-385-15828, 0-38568184
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 112 คน

วิสัยทัศน์

"ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตในทุกภาคส่วน"

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน 2. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมอุดทปัญญา 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์

 

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เติบโตมาจากหมวดวิชาในสายวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2598–2513) ซึ่งเป็นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้จัดกลุ่มวิชาในหมวดวิชาสายวิทยาศาสตร์รวมขึ้นเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 9 ภาควิชา คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป ภาควิชาเคมี ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสถาบันราชภัฏและตราเป็นพระราชบัญญัติ เมื่อ พ.ศ. 2538 ในปีพ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามแก่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในระหว่าง พ.ศ. 2535–2538 นั้น คณะวิชาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคณะ จึงทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะ ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในระดับอนุปริญญา (วุฒิ อ.วท.) และระดับปริญญาตรี (วุฒิ วท.บ. และค.บ.) การจัดการเรียนการสอนมีทั้งการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาคปกติในวันจันทร์ – ศุกร์ การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (กศ.บป. และกศ.พท.) ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 13 โปรแกรมวิชา

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการโทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5138 โทรสาร 0-3851-5828
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์โทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136 โทรสาร 0-3851-5828
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์โทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136 โทรสาร 0-3851-5828
4. สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132 โทรสาร 0-3851-5828
5. สาขาวิชาเคมีโทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5129 โทรสาร 0-3851-5828
6. สาขาวิชาชีววิทยาโทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5131 โทรสาร 0-3851-5828
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรโทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5251 โทรสาร 0-3851-5828
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)โทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169 โทรสาร 0-3851-5828
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)โทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5169 โทรสาร 0-3851-5828
10. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์โทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5130 โทรสาร 0-3851-5828
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโทรศัพท์ โทรสาร
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5252 โทรสาร 0-3851-5828
13. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์โทรศัพท์ 0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132 โทรสาร 0-3851-5828
14. สำนักงานคณบดีโทรศัพท์ 0-3851-5828 โทรสาร 0-3851-5828
 Rajabhat Rajanagarindra University