สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   
URL : http://arit.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3851-7013
โทรสาร : 0-3851-7013
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 34 คน

วิสัยทัศน์

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา และการบริหารจัดการบนพื้นฐานของการใช้ที่เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด

 

พันธกิจ

1. บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์คุณค่าสูงสุด 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลทั่วไป

หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเป็นห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (College & University Library) สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ กุมภาพันธ์ 2519 หอสมุดเปิดบริการที่อาคารเอกเทศ สูง 2 ชั้น บนเนื้อที่ประมาณ 1,330 ตารางเมตร สามารถบรรจุผู้เข้าใช้บริการได้ 500 คน ปีพุทธศักราช 2541 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้อาคารวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น สร้างที่ศูนย์บางคล้า ณ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 37 ล้านบาท ปีพุทธศักราช 2545 ได้เปลี่ยนชื่อจากหอสมุดเป็นโครงการจัดตั้ง “สำนักวิทยบริการ” หรือ “Office of Academic Resources” ต่อมาสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ขอประทานชื่ออาคารวิทยบริการ (หอสมุด) ของสถาบันราชภัฏ 34 แห่งทั่วประเทศ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์” 1 มีนาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงมีการปรับโครงสร้าง “สำนักวิทยบริการ” รวมกับ “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์ 038-517005 โทรสาร 038-517002
2. กลุ่มงานบริหารทั่วไปโทรศัพท์ 0-3851-7013 โทรสาร 0-3851-7013
3. กลุ่มงานวิทยบริการโทรศัพท์ 0-3851-7002 โทรสาร 0-3851-7002
4. ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์ โทรสาร
5. สำนักงานผู้อำนวยการโทรศัพท์ 0-3851-7013 โทรสาร 0-3851-7013
 Rajabhat Rajanagarindra University