สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
The Office of Academic Promotion and Registration
   
URL : http://academic.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3881-0301, 0-3881-0274
โทรสาร : 0-3881-0301
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 20 คน

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นหน่วยงานที่นำไอทีมาใช้ในการบริการการศึกษาแบบครบวงจรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. พัฒนาระบบบริการการศึกษาสู่ระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ e-Academic 3. สร้างรายได้หรือคุณค่าเพิ่มจากงานวิชาการ 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและมีผลงานทางวิชาการสูงขึ้น 5. พัฒนาและจัดระบบการใช้ทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 6. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อมูลทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ 2. พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีความเป็นเลิศ 3. จัดหารายได้และบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร 5. การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 6. จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ 1. องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการจัดการศึกษา 2. มีระบบควบคุม และติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิต 3. มีโปรแกรมสำหรับการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป 4. มีจุดให้บริการสารสนเทศวิชาการอย่างทั่วถึงทุกศูนย์การศึกษา 5. จัดตั้งศูนย์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ความรู้และหารายได้ 6. จัดตั้งศูนย์ประสานการฝึกอบรมเพื่อให้บริการวิชาการ 7. บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 8. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 9. ใช้ทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อลดต้นทุน 10. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. สำนักงานผู้อำนวยการโทรศัพท์ 038-810301 โทรสาร 038-810301
 Rajabhat Rajanagarindra University