บัณฑิตวิทยาลัย
The Graduate School
   
URL : http://grad.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 038-535430
โทรสาร : 038-535430
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 7 คน

วิสัยทัศน์

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2559

 

พันธกิจ

1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐาน งานวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีจิตสำนึกอันดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 5. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพและมาตรฐาน

 

ข้อมูลทั่วไป

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 กำหนดให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและมีความรู้เป็นปัจจุบัน โดยจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์กับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ และมหาวิทยาลัยอีดิธคอแวน ประเทศออสเตรเลีย และจัดทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 1 ตุลาคม 2542 สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏอนุมัติให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 นับเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 11 ธันวาคม 2542 ได้มีประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจัดบัณฑิตศึกษา โดยจัดให้มีสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มีผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาเป็นหัวหน้า วันที่ 5 มกราคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2551 ให้จัดตั้งหน่วยงานบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนรงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยใช้ชื่อ “บัณฑิตวิทยาลัย” วันที่ 24 พฤษภาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2551 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และจัดให้มีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2553 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2553 วันที่ 14 สิงหาคม 2553 สภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 ให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 วันที่ 18 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 ให้ออกประกาศจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Graduate School of Rajabhat Rajanagarindra University” เรียกโดยย่อว่า “GRAD RRU”

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
2. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
3. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
4. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
5. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
6. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
7. สาขาวิชาชีพครูโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
8. สาขาวิชาบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจโทรศัพท์ โทรสาร
10. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038535430
11. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โทรศัพท์ โทรสาร
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
13. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
14. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโทรศัพท์ 038-535430 โทรสาร 038-535430
15. สำนักงานคณบดีโทรศัพท์ 0-3853-5430 โทรสาร 0-3853-5430
 Rajabhat Rajanagarindra University