หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
URL : http://inaudit.rru.ac.th/
โทรศัพท์ : 0-38500000 ต่อ 6080
โทรสาร :
ผู้บริหาร :
ยังไม่มีข้อมูล
บุคลากร : จำนวน 3 คน

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างการบริหารงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเน้นผลงานการตรวจสอบภายในเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มต่อองค์กร

 

พันธกิจ

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก
2. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
3. ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และสังคม
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานภาคราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรและองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริตอันเกิดจากการดําเนินงานในองค์กร

 

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมให้ความเขื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าแและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร จะช่วยให้องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบระเบียบ

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Rajabhat Rajanagarindra University