ศูนย์ภาษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   
URL : http://language.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3850-000-0 ต่อ 6195
โทรสาร : 038-810337 ,038-517003
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 24 คน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานอิสระและเป็นศูนย์กลางพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านภาษาต่างประเทศในภาคตะวันออก

 

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางในการเพิ่มขีดความสามารถภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ภาษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Assisted Language Learning)
3. เป็นแหล่งวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ และศูนย์ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
4. พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
5. พัฒนาทักษะภาษาและเทคนิควิธีสอนสำหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัยด้านภาษา การจัดสัมมนาวิชาการทางภาษา
7. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษา

 

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนภาษา
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมทักษะให้กับหน่วยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและบุคคลทั่วไป
4. เพื่อพัฒนาครูด้านความรู้ ทักษะ วัฒนธรรมและวิธีสอนภาษาต่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการสัมมนาวิชาการทางภาษาและการสอน
6. เพื่อเป็นแหล่งวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ภาษาในชุมชน

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
 Rajabhat Rajanagarindra University