ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : กองนโยบายและแผน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ประนอม เงินบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธนภรณ์ รอดรัตนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 วันเพ็ญ บัวทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 ศศิเพ็ญ เอนกสุวรรณกุลนักวิชาการศึกษา
4 ศิริขวัญ ยิ่งเจริญนักวิชาการศึกษา
5 พิทักษ์ ฐานะภักดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์
6 ภริดา รัตนพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 สิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8 รักษณกัญญ์ คูณแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9 นวรัตน์ ทัศนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนง.ราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วรีรัตน์ ศุภปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวมบุคลากรทั้งหมด 11 คน


Rajabhat Rajanagarindra University