ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : กองพัฒนานักศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สิทธินี หริ่งรอดผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กิตติพงษ์ ทับพยุงนักวิชาการกิจกรรม
2 วัลยา วงศ์ณรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
3 สายชล พุทธฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 อุราลักษณ์ นัดพบสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นันทภัค สันธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 พงศกร สวัสดิ์มากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 วรรณพร คูณเกื้อนักวิชาการศึกษา
8 ประภาส มาดะมันนักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
9 สุภาพิชย์ ไคยฤทธิ์นักวิชาการศึกษา
10 วัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์นักวิชาการศึกษา
11 นพวรรณ พ่วงสมบัตินักวิชาการศึกษา
12 ปภัชญา มานะสะสมเงินนักวิชาการศึกษา
13 บำรุง ฉิมภาลีนักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
14 ชัยณรงค์ อ่ำผึ้งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
15 สิริลาวัลย์ แววมะบุตรวรโชติผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รวมบุคลากรทั้งหมด 16 คน


Rajabhat Rajanagarindra University