ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : กองพัฒนานักศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กิตติพงษ์ ทับพยุงนักวิชาการกิจกรรม
2 วัลยา วงศ์ณรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
3 อุราลักษณ์ นัดพบสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นันทภัค สันธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 พงศกร สวัสดิ์มากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6 วรรณพร คูณเกื้อนักวิชาการศึกษา
7 ประภาส มาดะมันนักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
8 สุภาพิชย์ ไคยฤทธิ์นักวิชาการศึกษา
9 วัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์นักวิชาการศึกษา
10 ปภัชญา มานะสะสมเงินนักวิชาการศึกษา
11 สิริลาวัลย์ แววมะบุตรวรโชตินักวิชาการศึกษา
12 บำรุง ฉิมภาลีนักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธนากร ทองกล่อมนักวิชาการพัสดุ
รวมบุคลากรทั้งหมด 13 คน


Rajabhat Rajanagarindra University