ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สำนักงานคณบดี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
2 วรภัค จ้อยจินดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จีระ บุญจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 ทัศนีย์ พรเพิ่มทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 ปิยนันต์ ต่อแสงธรรมนักวิชาการศึกษา
4 อัจฉรา พรมทีนักวิชาการศึกษา
5 ถนอม ทองศิริผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จินต์ณิภา เนาวภาสเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
2 เกศรินทร์ เกิดในหล้าเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 มานิสา มิตรโกสุมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 บรรจง คงปั้นคนงาน
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อลัลดา รื่นเจริญนักวิชาการศึกษา
ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 รัตติกานต์ สุชาตินักวิชาการศึกษา
รวมบุคลากรทั้งหมด 13 คน


Rajabhat Rajanagarindra University