ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จิตติพร บ่มไล่อาจารย์ รองคณบดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2 ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์อาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุรสา จันทนาอาจารย์
2 พจนีย์ เชื้อบัณฑิตอาจารย์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ
พนง.ราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 เยาวนุช ทานามอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กันยา ลุมพิกานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University