ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ลินดา นาคโปยอาจารย์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วรุตม์ กิจเจริญอาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา
รวมบุคลากรทั้งหมด 2 คน


Rajabhat Rajanagarindra University