ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วันทนีย์ บางเสนผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ปฐวีร์ วิจบรองศาสตราจารย์ 9
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ณัฐกานต์ พจนพิมลอาจารย์
2 ทรงพล ศุขสุเมฆอาจารย์ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 จิรัชญา โคศิลาอาจารย์ ผู้ช่วยคณบดีวิชาการและวิจัย
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์อาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University