ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กุลยารัตน์ ทัศมีอาจารย์ 7
2 วินัย จันทรวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 คทาวุธ กุลศิริรัตน์อาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุลอาจารย์ ค
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 นิติพงษ์ ศิริวงศ์อาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University