ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาสังคมศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์อาจารย์
2 วิทยา เต่าสาอาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ธนเทพ ศิริพัลลภอาจารย์
2 สุทธิษา สมนาอาจารย์ ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
3 นวชนก วิเทศวิทยานุศาสตร์อาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University