ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. สายฝน เสกขุนทดผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ทัศนีย์ รอดมั่นคงอาจารย์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2 อดิเรก เยาว์วงค์อาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. วิชิต แสงสว่างอาจารย์
2 จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์อาจารย์
3 พงศธร ปาลีอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ณัฐที ปิ่นทองอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 7 คน


Rajabhat Rajanagarindra University