ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาภาษาจีน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุปภาดา อินทรบงกตอาจารย์
2 ชนิกานต์ รัตนไพศาลกุลอาจารย์
3 สุจรรยา ธิมาทานอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 เสี่ยวซิน เสออาจารย์ ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
รวมบุคลากรทั้งหมด 4 คน


Rajabhat Rajanagarindra University