ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 12 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 อรวรรณ อ้นเกษมเจ้าหน้าที่ธุรการ
2 วรรณภา สุพงศ์พิสุทธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 ภัทรวดี เดชอุดมอาจารย์
4 จิราภรณ์ ศรีคำดีอาจารย์
5 องค์อร เรืองทรัพย์อาจารย์
6 นัทธมณ ช่องมะเฟืองอาจารย์
7 ศิริเพ็ญ มูเนาวาเราะอาจารย์
8 สายทอง ต้นสายอาจารย์
9 วรพร วัฒนเหลืองอรุญอาจารย์
10 ประนิดา มีสมบัติอาจารย์
11 พรทิพย์ เอี่ยมอำไพอาจารย์
12 เฌณิศา ด่านเดิมบุคลากร
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 13 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 รุ่งฤดี ไวเจริญเจ้าหน้าที่ธุรการ
2 วรเกด สุขสำราญอาจารย์
3 เบญจมาศ เอี่ยมจำรูญอาจารย์
4 สุรีย์รัตน์ สาระสมแสงอาจารย์
5 ยุพาภรณ์ บุนยะริสอาจารย์
6 รพีพร โนรีอาจารย์
7 ธวัช กฤตธนเวทอาจารย์
8 พเยา อนุวงศ์วรเวทย์อาจารย์
9 ชมพูนุท สินสุวรรณอาจารย์
10 รัชชประภา เพียรบุบผาอาจารย์
11 รุ่งนภา พุ่มแพรพันธ์อาจารย์
12 กัลยา เกื้อหนุนแม่บ้าน
13 สุชีรา จุ่นเจริญบุคลากร
รวมบุคลากรทั้งหมด 25 คน


Rajabhat Rajanagarindra University