ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วิภาภรณ์ บุญยงค์รองศาสตราจารย์ 9
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์อาจารย์ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2 จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์อาจารย์
3 ดร. สรรเสริญ หุ่นแสนอาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุวัชราพร สวยอารมณ์อาจารย์
2 ปิยะฉัตร เอื้อชินกุลอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University