ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุชิน นิธิไชโยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วราภรณ์ สินถาวรอาจารย์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดรัณภพ เพียรจัดอาจารย์ รองคณบดีวิชาการและวิจัย
2 บุญรัตน์ แผลงศรอาจารย์
3 กฤษฎา พลอยศรีอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุนาฏ จันทนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University