ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 5 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. กัญภร เอี่ยมพญาอาจารย์ ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
2 ดร. พจนีย์ มั่งคั่งอาจารย์ 7
3 อำนาจ บุญประเสริฐอาจารย์ 8
4 พรทิพย์ คำชายอาจารย์ 7
5 ดร. สมศักดิ์ เอี่ยมคงสีอาจารย์ 8
รวมบุคลากรทั้งหมด 5 คน


Rajabhat Rajanagarindra University