ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ทวีศิลป์ กุลนภาดลอาจารย์ 7
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 หนึ่งฤทัย เมฆวทัตอาจารย์ ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
2 ดร. อังคณา กุลนภาดลอาจารย์
รวมบุคลากรทั้งหมด 3 คน


Rajabhat Rajanagarindra University