ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุพัฒน์ เศรษฐคมกุลอาจารย์
2 ดร. พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญอาจารย์
3 ดร. ทิพย์วิมล วังแก้วหิรญผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 สุวัทนา สงวนรัตน์อาจารย์
2 พรทิพย์ อ้นเกษมอาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 บังอร อนุเมธางกูรรองศาสตราจารย์ 9
รวมบุคลากรทั้งหมด 6 คน


Rajabhat Rajanagarindra University