ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สำนักงานคณบดี วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 2 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 เฟื่องฉัตร ภัทรวาณิชย์อาจารย์
2 จันทนา ประยูรพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 วรรณวิภา แสงเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 กนกพร แสงรัตนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3 พิชญ์สินี พุทธฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 วราภรณ์ ด้วงเผือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 ภัทราวันทน์ เขาเหม้นนักวิชาการศึกษา
6 สมศักดิ์ ทองแก้วนักวิชาการศึกษา
7 วิษณุ พานิชพนักงานห้องปฏิบัติการ
รวมบุคลากรทั้งหมด 9 คน


Rajabhat Rajanagarindra University