ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรสังกัดหน่วยงานภาควิชา/ระดับภาควิชา รหัสรายงาน : P01.2
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงานย่อย : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ จำนวน 3 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 เมธี พรมศิลาอาจารย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 สุทธิดา การะเวกอาจารย์
3 ณัฐพงศ์ สุวรรณกุลอาจารย์
พนง.มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศอาจารย์ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 ธนธัช มั่นมงคลอาจารย์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 ปริวรรต นาสวาสดิ์อาจารย์
4 จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์อาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) จำนวน 1 คน
ชื่อ-สกุลตำแหน่งตำแหน่งทางบริหาร
1 ยุทธณรงค์ จงจันทร์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
รวมบุคลากรทั้งหมด 8 คน


Rajabhat Rajanagarindra University